લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature.

લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature. લાગણીઓના ચેપ શું લાગણીઓ ચેપી હોય છે ? કોઈ કન્યા વિદાયની ઘડી હોય. … Continue reading લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature.

પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature. પ્રેમ વિષે ખૂબ લખાય છે. પણ પ્રેમ પેદા કરતા રસાયણો વિષે કશું … Continue reading પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

વહેલી જાતીય પુખ્તતા.( Early Puberty). Hard Truths About Human Nature.

વહેલી જાતીય પુખ્તતા.( Early Puberty). Hard Truths About Human Nature.     પશ્ચિમના જગતમાં છોકરીઓ  જલદી પુખ્ત બની જતી જોવા … Continue reading વહેલી જાતીય પુખ્તતા.( Early Puberty). Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન.

ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન  (Evolutionary psychology)   ભારતમાં મનોવિજ્ઞાનની બહુ કદર થતી નથી. મનોવિજ્ઞાન વિષય લઈને ભણનારા બહુ ઓછા લોકો હોય છે. … Continue reading ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન.

Rate this: