જોડે રેજો રાજ-૪ Hard Truths about Human Nature.

જોડે રેજો રાજ-૪ Hard Truths about Human Nature. મૅમલમાં pair-bonding બહુ ઓછું જોવા મળે, લગભગ ના બરોબર. ગ્રેટ એપ્સમાં ચિમ્પૅન્ઝી, … Continue reading જોડે રેજો રાજ-૪ Hard Truths about Human Nature.

Rate this:

લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature.

લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature. લાગણીઓના ચેપ શું લાગણીઓ ચેપી હોય છે ? કોઈ કન્યા વિદાયની ઘડી હોય. … Continue reading લાગણીઓના ચેપ. Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature.

પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature. પ્રેમ વિષે ખૂબ લખાય છે. પણ પ્રેમ પેદા કરતા રસાયણો વિષે કશું … Continue reading પ્રેમ, રસાયણોનો ફુવારો. Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન.

ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન  (Evolutionary psychology)   ભારતમાં મનોવિજ્ઞાનની બહુ કદર થતી નથી. મનોવિજ્ઞાન વિષય લઈને ભણનારા બહુ ઓછા લોકો હોય છે. … Continue reading ઉત્ક્રાંતિનું મનોવિજ્ઞાન.

Rate this: