શા માટે છોકરાઓ એમના યૌન શોષણની વાત છુપાવતા હશે?

શા માટે છોકરાઓ એમના યૌન શોષણની વાત છુપાવતા હશે?Hard Truths About Human Nature. જાતીય શોષણ કોઈનું પણ થાય છોકરો હોય … Continue reading શા માટે છોકરાઓ એમના યૌન શોષણની વાત છુપાવતા હશે?

Rate this:

સ્વતંત્રતા શીખવાની-૪ Hard Truths About Human Nature.

સ્વતંત્રતા શીખવાની-૪ Hard Truths About Human Nature. મને લાગે છે ધર્મોના ઉદભવ પછી, ધર્મોનો વ્યાપ વધે તે માટે તેમના નીતિનિયમો, … Continue reading સ્વતંત્રતા શીખવાની-૪ Hard Truths About Human Nature.

Rate this:

व्यसनेषु किम् दरिद्रता ?

व्यसनेषु किम् दरिद्रता ?   વર્ષો પહેલા ચા પીવી વ્યસન ગણાતું. આજે ચા પીવી કે પીવો એક સહજ જરૂરિયાત ગણાય છે. … Continue reading व्यसनेषु किम् दरिद्रता ?

Rate this: