જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ.

 જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ. पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेद्ष्चिकित्सितम् | आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः –પુરાણો,મનુસ્મૃતિ,અંગો સહિત વેદો અને વૈદકશાસ્ત્ર –આ ચાર (ઈશ્વરી) આજ્ઞાથી સિદ્ધ થયેલા શાસ્ત્રો છે; માટે તેઓનું કોઈ કારણો દર્શાવી ખંડન કરવું નહિ. ઉપરનો શ્લોક મહાભારતનો છે. જુઓ વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ.પછી ભલા જ્ઞાન વિજ્ઞાન ક્યાંથી અપડેટ થાય? માનવ…

Rate this: