કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ.

 જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ. पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेद्ष्चिकित्सितम् | आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः –પુરાણો,મનુસ્મૃતિ,અંગો સહિત વેદો અને વૈદકશાસ્ત્ર –આ ચાર (ઈશ્વરી) આજ્ઞાથી સિદ્ધ થયેલા શાસ્ત્રો છે; … Continue reading

Rate this:

April 22, 2011 · 70 Comments