બીમારીઓ જોવાની ક્ષમતા કેળવીએ.

www.youtube.com/watch

બીમારીઓ જોવાની ક્ષમતા કેળવીએ. બેંગલોરની IISC 350 ક્રમે.

રેશનલસભામાં સર્વેનું સ્વાગત છે.

2 thoughts on “બીમારીઓ જોવાની ક્ષમતા કેળવીએ.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s