ફેસબુક વળગણ ( Hard Truths About Human Nature)

ફેસબુક વળગણ  ( Hard Truths About Human Nature)     કોઈ સાયકીયાટ્રીસ્ટને પૂછવાની જરૂર નથી કે આજે  દુનિયા ફેસબુક પાછળ … વાંચન ચાલુ રાખો ફેસબુક વળગણ ( Hard Truths About Human Nature)

Rate this:

सत्यमेव जयते नानृतं

सत्यमेव जयते नानृतं सत्यमेव जयते नानृतं, આ ત્રણ શબ્દો મંડૂક ઉપનિષદનાં એક શ્લોકનાં છે. આનો અર્થ એ થાય કે સત્યનો … વાંચન ચાલુ રાખો सत्यमेव जयते नानृतं

Rate this:

ભૂકંપની આગાહી કૂતરા દ્વારા

ભૂકંપની આગાહી કૂતરા દ્વારા કૂતરા અને બીજા પ્રાણીઓ આવનારા ભૂકંપને પારખવાની વિશિષ્ટ ક્ષમતા ધરાવે છે કે નહીં તે વિષય વૈજ્ઞાનિકો … વાંચન ચાલુ રાખો ભૂકંપની આગાહી કૂતરા દ્વારા

Rate this:

પ્યાર પહેલી સુગંધનો-Love At First Smell

પ્યાર પહેલી સુગંધનો-Love At First Smell ધૂપદીપ ગુગળની ગંધ ના ગમે તેવો કોઈ હિંદુ હશે નહિ, લોબાનની ગંધ ના ગમે … વાંચન ચાલુ રાખો પ્યાર પહેલી સુગંધનો-Love At First Smell

Rate this: