જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ.

 જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ. पुराणं मानवो धर्मः साङ्गो वेद्ष्चिकित्सितम् | आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हन्तव्यानि हेतुभिः –પુરાણો,મનુસ્મૃતિ,અંગો સહિત વેદો … વાંચન ચાલુ રાખો જુઓ!! વિચારવા ઉપર એક ઓર પ્રતિબંધ.

Rate this: