અણ્ણા હઝારે(આજીવન યોદ્ધો).

અણ્ણા હઝારે(આજીવન યોદ્ધો).  ૧૯૬૨મા ભારત ચીન વચ્ચેના યુદ્ધ સમયે સરકારે અપીલ કરી યુવાનોને સૈન્યમાં જોડાવા અને અણ્ણા હઝારે ૧૯૬૩મા સૈન્યમાં જોડાઈ ગયા.બસ ત્યારથી આજસુધી આ આજીવન યોદ્ધો બસ … વાંચન ચાલુ રાખો અણ્ણા હઝારે(આજીવન યોદ્ધો).

Rate this: