Dear Lila,(Chile mine accident)..

                                                             વહાલી લીલા, હું સલામત છું,ધીરજ અને વિશ્વાસ થી હું જલદી બહાર આવી જઈશ.    લીલા ખાલી ભારત અને ગુજરાતમાં … વાંચન ચાલુ રાખો Dear Lila,(Chile mine accident)..

Rate this: