ભીના પગલાની છાપ,,,,,પ્રેરણા–વિરાજ….

ઘુંઘવતો દરીયોને શાંત એના ખોળે રે, ભીના પગલાની છાપ મે તો છોડી રે. કાંટાળી કેડીઓ ને અણજાણ્યા પંથ રે, આંખોમાં … વાંચન ચાલુ રાખો ભીના પગલાની છાપ,,,,,પ્રેરણા–વિરાજ….

Rate this: