કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ये जो देश है मेरा!!!!

INCREDIBLE INDIA.   એક મિત્રે ઇ મેલમાં મોકલ્યું  છે, વિચારવા જેવું છે.  1. We live in a nation where Rice is Rs.40/- per kg and Sim Card is free. 2. Pizza … Continue reading

Rate this:

મે 29, 2012 · 7 Comments