કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ये जो देश है मेरा!!!!

INCREDIBLE INDIA.   એક મિત્રે ઇ મેલમાં મોકલ્યું  છે, વિચારવા જેવું છે.  1. We live in a nation where Rice is Rs.40/- per kg and Sim Card is free. 2. Pizza … Continue reading

Rate this:

મે 29, 2012 · 7 Comments

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 999 other followers

© ‘કુરુક્ષેત્ર’-Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited.

Protected by Copyscape Web Plagiarism Check

ઇવિદ્યાલય

મહિના વાર કૃતિઓ

Community