કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

અણ્ણા હઝારે(આજીવન યોદ્ધો).

અણ્ણા હઝારે(આજીવન યોદ્ધો).  ૧૯૬૨મા ભારત ચીન વચ્ચેના યુદ્ધ સમયે સરકારે અપીલ કરી યુવાનોને સૈન્યમાં જોડાવા અને અણ્ણા હઝારે ૧૯૬૩મા સૈન્યમાં જોડાઈ ગયા.બસ ત્યારથી આજસુધી આ આજીવન યોદ્ધો બસ લડતો જ રહ્યો છે,પહેલા સૈન્યમાં દેશના દુશ્મનો સામે બંદુક લઇ અને પછી દેશના અંદરના ભ્રષ્ટાચારી દુશ્મનો સામે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે.લગ્ન કરી કુટુંબ વસાવી રોટી કમાવાની ચિંતામાં આ દુશ્મનો સામે … Continue reading

Rate this:

April 9, 2011 · 26 Comments