કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

માન્યતાઓએ આપી ધોબી પછાડ!!પરલોક અને પુનર્જન્મ!!!

Image by impeltola via Flickr માન્યતાઓએ આપી ધોબી પછાડ!!પરલોક અને પુનર્જન્મ!!!    આત્મા, પરમાત્મા, પરલોક અને પુનર્જન્મ આ બધી માન્યતાઓ ખૂબ ચર્ચાસ્પદ છે. આજે વિજ્ઞાન આ બધી બાબતો માનતું નથી. … Continue reading

Rate this:

November 24, 2010 · 29 Comments