માન્યતાઓએ આપી ધોબી પછાડ!!પરલોક અને પુનર્જન્મ!!!

Image by impeltola via Flickr માન્યતાઓએ આપી ધોબી પછાડ!!પરલોક અને પુનર્જન્મ!!!    આત્મા, પરમાત્મા, પરલોક અને પુનર્જન્મ આ બધી માન્યતાઓ ખૂબ ચર્ચાસ્પદ છે. આજે વિજ્ઞાન આ બધી બાબતો માનતું નથી. કોઈને ખબર નથી કે આ બધી માન્યતાઓ સાચી છે કે ખોટી. વિજ્ઞાનને પણ ખાસ ખબર નથી. પુનર્જન્મની માન્યતા ખાલી એક હિંદુ ધર્મમાં જ છે. તે…

Rate this: