કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

Dear Lila,(Chile mine accident)..

                                                             વહાલી લીલા, હું સલામત છું,ધીરજ અને વિશ્વાસ થી હું જલદી બહાર આવી જઈશ.    લીલા ખાલી ભારત અને ગુજરાતમાં હોય તેવું નથી.ચીલી માં પણ વસેલી છે.ઉપર ના શબ્દો છે … Continue reading

Rate this:

October 15, 2010 · 4 Comments