કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

Dear Lila,(Chile mine accident)..

                                                             વહાલી લીલા, હું સલામત છું,ધીરજ અને વિશ્વાસ થી હું જલદી બહાર આવી જઈશ.    લીલા ખાલી ભારત અને ગુજરાતમાં હોય તેવું નથી.ચીલી માં પણ વસેલી છે.ઉપર ના શબ્દો છે … Continue reading

Rate this:

October 15, 2010 · 4 Comments

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 1,000 other followers

© ‘કુરુક્ષેત્ર’-Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited.

Protected by Copyscape Web Plagiarism Check

ઇવિદ્યાલય

મહિના વાર કૃતિઓ

Community