કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

નર્કારોહણ-૭

નર્કારોહણ-૭ આજે નરકમાં સાતમો દિવસ હતો. એક પછી એક મહાનુભવોના ઇન્ટરવ્યૂ લેવાય રહ્યા હતા. એના અહેવાલ ધરતી ઉપર મોકલાઈ રહ્યા હતા. મિત્રોની ફરમાયશ વધતી જતી. આને મળો પેલાં ને મળો. … Continue reading

Rate this:

August 1, 2010 · 14 Comments