કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ભીના પગલાની છાપ,,,,,પ્રેરણા–વિરાજ….

ઘુંઘવતો દરીયોને શાંત એના ખોળે રે, ભીના પગલાની છાપ મે તો છોડી રે. કાંટાળી કેડીઓ ને અણજાણ્યા પંથ રે, આંખોમાં ભર્યા મેતો શમણાં કેરા ભાર રે. ચાર ડગલા આમ ચાલુ,ચાર … Continue reading

Rate this:

January 5, 2010 · 1 Comment

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 999 other followers

© ‘કુરુક્ષેત્ર’-Unauthorized use and/or duplication of this material without express and written permission from this blog’s author and/or owner is strictly prohibited.

Protected by Copyscape Web Plagiarism Check

ઇવિદ્યાલય

મહિના વાર કૃતિઓ

Community