કુરુક્ષેત્ર

Start Thinking

ભીના પગલાની છાપ,,,,,પ્રેરણા–વિરાજ….

ઘુંઘવતો દરીયોને શાંત એના ખોળે રે, ભીના પગલાની છાપ મે તો છોડી રે. કાંટાળી કેડીઓ ને અણજાણ્યા પંથ રે, આંખોમાં ભર્યા મેતો શમણાં કેરા ભાર રે. ચાર ડગલા આમ ચાલુ,ચાર … Continue reading

Rate this:

January 5, 2010 · 1 Comment